Hridayam Heart care centre

Cardiac Electrophysiologist, Cardiologist, Interventi onal Cardiologist

39 Shetan Singh Market, Shapura, Near Shekhar Hospital., Shahpura, Bhopal, Madhya Pradesh, 462042

Back

Doctors

1 Doctor in Hridayam Heart care centre
Available today

Dr. Shashank Dixit DM - Cardiology, MD (Medicine) Dr. Shashank Dixit

DM - Cardiology, MD (Medicine)

Cardiologist, Interventi onal Cardiologist, Pediatric Cardiologist, Vascular Cardiologist

Experience : 7 years

05:30 pm
05:35 pm
05:40 pm
05:45 pm
05:50 pm
05:55 pm
06:00 pm
06:05 pm
06:10 pm
06:15 pm
06:20 pm
06:25 pm
06:30 pm
06:35 pm
06:40 pm
06:45 pm
06:50 pm
06:55 pm
07:00 pm
07:05 pm
07:10 pm
07:15 pm
07:20 pm
07:25 pm
07:30 pm
07:35 pm
07:40 pm
07:45 pm
07:50 pm
07:55 pm
08:00 pm
08:05 pm
08:10 pm
08:15 pm
08:20 pm
08:25 pm
08:30 pm
08:35 pm
08:40 pm
08:45 pm
08:50 pm
08:55 pm
05:30 pm
05:35 pm
05:40 pm
05:45 pm
05:50 pm
05:55 pm
06:00 pm
06:05 pm
06:10 pm
06:15 pm
06:20 pm
06:25 pm
06:30 pm
06:35 pm
06:40 pm
06:45 pm
06:50 pm
06:55 pm
07:00 pm
07:05 pm
07:10 pm
07:15 pm
07:20 pm
07:25 pm
07:30 pm
07:35 pm
07:40 pm
07:45 pm
07:50 pm
07:55 pm
08:00 pm
08:05 pm
08:10 pm
08:15 pm
08:20 pm
08:25 pm
08:30 pm
08:35 pm
08:40 pm
08:45 pm
08:50 pm
08:55 pm
05:30 pm
05:35 pm
05:40 pm
05:45 pm
05:50 pm
05:55 pm
06:00 pm
06:05 pm
06:10 pm
06:15 pm
06:20 pm
06:25 pm
06:30 pm
06:35 pm
06:40 pm
06:45 pm
06:50 pm
06:55 pm
07:00 pm
07:05 pm
07:10 pm
07:15 pm
07:20 pm
07:25 pm
07:30 pm
07:35 pm
07:40 pm
07:45 pm
07:50 pm
07:55 pm
08:00 pm
08:05 pm
08:10 pm
08:15 pm
08:20 pm
08:25 pm
08:30 pm
08:35 pm
08:40 pm
08:45 pm
08:50 pm
08:55 pm